תקנון שימוש באתר

עדכון אחרון: 17.1.19

1.       מבוא

1.1.             המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.             כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

1.3.             ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

1.4.             הגדרות

1.4.1.      “החברה” – רייצ’ל הייצ’ ר.ה בע”מ ו/או קבלני משנה מטעמה, לרבות חברת סטור אונליין בע”מ, אשר תהיה מחויבת בפעילותה עבור החברה לכל האמור בהסכם זה, לפי העניין.

1.4.2.      “ההסכם” – מסמך תנאי שימוש זה.

1.4.3.      “האתר” או “החנות הדיגיטלית” – אתר האינטרנט של החברה בכתובת https://rachel-h.co.il/או בכל כתובת אחרת שתיבחר על-ידי החברה. האתר מאפשר לך לעיין בקטלוג המוצרים הקיימות ולרכוש בחנות הדיגיטלית ממוצרי החברה השונים.

1.4.4.      “מוצרים” – מוצרי החברה המוצעים למכירה בחנות הדיגיטלית.

1.4.5.      “משתמשים” – כל מי שעושה שימוש כלשהו או גולש באתר החברה.

1.5.             הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים.

1.6.             השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו, לרבות לא לרכוש מוצרים בחנות הדיגיטלית.

1.7.             מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

2.       תנאי שימוש

2.1.             המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר:

2.1.1.      גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

2.1.2.      מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

2.1.3.      העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.1.4.      ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.2.             החברה שומרת לעצמה את הזכות:

2.2.1.      להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

2.2.2.      להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.2.3.      החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאתר – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

3.       הגבלות ואיסורים

3.1.             כתנאי לקבלת שירותים על ידי האתר הנך מתחייב כדלהלן:

3.1.1.      כי אתה מעל גיל 18.

3.1.2.      כי במידה ותתבקש להכניס פרטי כרטיס אשראי אזי הנך הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי, וכי יש בידיך את המסגרת הנדרשת על מנת לבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהנך מבקש לקבל.

3.1.3.      כי לא חל עליך כל איסור לעשות שימוש באתר או לרכוש מוצרים מסוג אלו המוצעים בו.

4.       חשבון משתמש

4.1.             החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון”). יובהר כי ייתכן וחשבון כאמור ייפתח עבור המשתמש באופן אוטומטי, כחלק מהליך רכישה בחנות הדיגיטלית.

4.2.             ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

4.2.1.      חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון.

4.2.2.      אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון.

4.2.3.      אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

4.3.             מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

4.4.             המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: “הסיסמה”):

4.4.1.      אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

4.4.2.      המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

4.4.3.      המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.

5.       הגבלת אחריות; תשלום; דמי משלוח

5.1.             מובהר בזאת כי האתר יסופק על-ידי החברה כמות שהוא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים.

5.2.             מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהאתר יפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

5.3.             עוד מובהר כי החברה עושה כל מאמץ לוודא כי כל המוצרים המוצעים למכירה בחנות הדיגיטלית נמצאים במלאי, אולם ייתכנו מקרים בהם לאחר רכישה יתברר כי מוצר אחד או יותר אינם נמצאים במלאי. במקרה כזה, החברה תציע לרוכש לבחור מוצר אחר ממוצרי החברה או לבטל את העסקה.

5.4.             החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.

5.5.             אחריות החברה למוצרים שיימכרו בחנות הדיגיטלית מוגבלת לפגמים בייצור בלבד. החברה תהיה רשאית לתקן, להחליף או לזכות את הרוכש בסכום המוצר הפגום – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לנסיבות. באחריות הרוכש למסור את המוצר הפגום לבדיקת החברה על חשבונו, לכתובת כפי שתורה לו החברה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה: בכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

5.6.             לכל מוצר יתווספו דמי משלוח כפי שמופיעים בעמוד המוצר באתר. ברכישת מספר מוצרים, החברה תגבה דמי משלוח על-פי כמות המוצרים הסופית בעסקה. בכל מקרה, דמי המשלוח הסופיים ייקבעו במהלך ביצוע העסקה ולפני אישור התשלום.

5.7.             אמצעי התשלום בו ניתן לבצע רכישות באתר הוא כרטיס אשראי תקף, ישראלי או בינלאומי, אשר הונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.

5.8.             מובהר כי החברה עושה שימוש בשירותי משלוח חיצוניים לצורך משלוח המוצרים ללקוחות. ככל ולא צוינו פרטים בדבר מועד האספקה בעמוד המוצר באתר, המוצר יישלח בתוך 12 ימי עסקים ממועד הרכישה, למעט אספקה לישובים המפורטים ברשימה (פרוט הישובים בקישור), אליהם האספקה תעשה בתוך 16 ימים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים במשלוח הקשורים בספקי שירותי המשלוח או לנזקים שנגרמו למוצרים בעת המשלוח. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד החברה, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה.

5.9.

6.       מדיניות ביטולים והחזרות

6.1.             כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו (“חוק הגנת הצרכן”).

6.2.             להלן בקצרה כללי הביטול הרלוונטיים לביצוע רכישות באתר (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

א.         ביטול אפשרי מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מהם.

ב.         ביטול עסקה יתבצע באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

ג.

ד.         החברה תגבה דמי ביטול כדין.

ה.         יובהר כי החזרת מוצר לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיו אצל הרוכש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם, ניזוק, התקלקל או ספג פגיעה כלשהי, או שאריזתו הושחתה המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

ו.          על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר שלם ובאריזתו המקורית.

7.       היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

א.             ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

ב.             חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

ג.               יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 

8.       הודעה על תוכן מפר

החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

 

9.       קניין רוחני

9.1.             החברה היא הבעלים או בעלת רישיון השימוש המתאים במלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

9.2.             המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

9.3.             זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להוריד קבצים למחשב האישי או לסלולר, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

10.   שינוי תנאים

10.1.          החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

10.2.          באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

11.   שיפוי

11.1.          המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

11.2.          האמור בסעיף 10 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

12.   ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.